Shiketaudonko

Hitagi Senjogahara

By VZMK2 on October 26, 2010

Hitagi Senjogahara Quite classy.
CollectionDX OtakuDX Love is Pop WTF Toy Chogokin.net